หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย
5.1 คำสั่ง if-else
5.2 คำสั่ง if-else if-else
แบบฝึกหัดที่ 5.1
5.3 คำสั่ง switch
5.4 การใช้คำสั่งแบบทางเลือกเชิงซ้อน
แบบฝึกหัดที่ 5.2
แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

 
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้ครบถ้วน
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ มี 4 ตัวเลือก ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ
3. ให้คลิกเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
4. เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้คลิกตรวจข้อสอบที่ปุ่ม "ส่ง" และคลิกดูคะแนนได้ที่ปุ่ม "ดูคะแนนของคุณ"
หากข้อสอบไม่แสดงให้คลิกที่นี่