หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


   
ชื่อ-นามสกุล นายณัฏฐชัย ฉลาด
   
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
   
สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
   
ประวัติการศึกษา  
   
พ.ศ. 2532 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนบ้านดอนพระงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
   
พ.ศ. 2535 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 
พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
พ.ศ. 2544 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
 
พ.ศ. 2545 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
 
พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี
   
พ.ศ. 2549 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร