หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กุลรพี ศิวาพรรักษ์. (2557). เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 4-6. กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์เอมพันธ์.
 
พัฒพงษ์ อมรวงศ์. (2554). การเขียนโปรแกรมภาษาซี. ปทุมธานี : มีเดีย
อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี.
 
มัณฑนา ปราการสมุทร. (2534). การเขียนชุดคำสั่งภาษาซี. กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมัย.
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ภาษาซี
ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
 
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2552). การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (Programming with C).
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด.