หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย
5.1 คำสั่ง if-else
5.2 คำสั่ง if-else if-else
แบบฝึกหัดที่ 5.1
5.3 คำสั่ง switch
5.4 การใช้คำสั่งแบบทางเลือกเชิงซ้อน
แบบฝึกหัดที่ 5.2
แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

 
 
คำชี้แจง
ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องการโปรแกรมเบื้องต้น หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก หัวข้อย่อยที่ 5.1 คำสั่ง if-else
และ 5.2 คำสั่ง if-else if-else และทบทวนเนื้อหาหน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
ในหัวข้อย่อยที่ 3.5 ตัวดำเนินการ และ 3.6 นิพจน์ หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ให้ได้ใจความสำคัญ
ถูกต้องครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 
1. จงพิจารณานิพจน์ต่อไปนี้ ว่าให้ค่าเป็นจริง หรือ เท็จ โดยกำหนดให้ x = 10 , y = 8 , z = 3
(ทบทวนเนื้อหา หน่วยที่ 3 ในหัวข้อย่อยที่ 3.5 ตัวดำเนินการ และ 3.6 นิพจน์)
   
 
ข้อ นิพจน์ตรรกะ ถ้าเป็นจริง กาถูก (/) ถ้าเป็นเท็จ กาผิด (X)
1) x >= y .....................................................................
2) x == y + 2 .....................................................................
3) x > z || x == y + z && z != 3 .....................................................................
 
2. จงพิจารณารูปแบบของคำสั่งด้านล่าง ประกอบการตอบคำถามต่อไปนี้
   
 
   
  if (เงื่อนไขทางเลือก)
  คำสั่งที่ 1;
  else
  คำสั่งที่ 2;
   
   
  1) ถ้าเงื่อนไขทางเลือก มีค่าเป็นจริง จะทำคำสั่งใด
  .......................................................................................................
  2) ถ้าเงื่อนไขทางเลือก มีค่าเป็นเท็จ จะทำคำสั่งใด
  .......................................................................................................
 
3. จงพิจารณารูปแบบของคำสั่งด้านล่าง ประกอบการตอบคำถามต่อไปนี้
   
 
   
  if (เงื่อนไขทางเลือก 1)
  คำสั่งที่ 1;
  else if (เงื่อนไขทางเลือก 2)
  คำสั่งที่ 2;
  else if (เงื่อนไขทางเลือก 3)
  คำสั่งที่ 3;
  else
  คำสั่งที่ 4;
   
   
  1) ถ้าเงื่อนไขทางเลือก 1 และเงื่อนไขทางเลือก 3 มีค่าเป็นจริง จะทำคำสั่งใด
  .......................................................................................................
  2) ถ้าเงื่อนไขทางเลือกทั้ง 3 มีค่าเป็นเท็จ จะทำคำสั่งใด
  .......................................................................................................
 
4. จากตัวอย่างโปรแกรมในหน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก ตัวอย่างที่ 2 ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่
ให้นักเรียนแก้ไขโปรแกรมในส่วนของคำสั่ง if-else ให้ใช้เงื่อนไขทางเลือกที่แตกต่างจากโปรแกรมตัวอย่าง แต่ยังคงให้ผลการทำงานของโปรแกรมเหมือนเดิม เช่น (num%2 != 0) หรือ
(num%2 == 1) หรือ (num%2 != 1) เป็นต้น
   
 

รหัสคำสั่ง (Source Code)

#include <stdio.h>  
int main() {  
int num ; //ประกาศตัวแปร
printf("Input Number : "); //ข้อความแจ้งผู้ใช้ป้อนข้อมูล
scanf("%d" , &num); //รับเลขจำนวนเต็ม
if(................) //เงื่อนไขทางเลือก
printf("%d is ............." , num); //แสดงผลคู่หรือคี่ กรณีจริง
else  
printf("%d is ............." , num); //แสดงผลคู่หรือคี่ กรณีเท็จ
return 0;  
}  
 
5. จงเขียนโปรแกรม ตัดเกรด 8 เกรด ตามช่วงคะแนนที่กำหนดให้ แล้วแสดงเกรดที่ได้ทางจอภาพ
โดยกำหนดตัวแปร score เป็นจำนวนเต็ม สำหรับเก็บคะแนนจากแป้นพิมพ์ และตัวแปร grade
เป็นจำนวนจริง สำหรับเก็บเกรดที่ได้จากการประมวลผล
 
ช่วงคะแนน เกรด
>= 80 4.00
>= 75 และ < 80 3.50
>= 70 และ < 75 3.00
>= 65 และ < 70 2.50
>= 60 และ < 65 2.00
>= 55 และ < 60 1.50
>= 50 และ < 55 1.00
< 50 0.00
  ดูตัวอย่างโปรแกรมได้ในหน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก ตัวอย่างที่ 5 การตัดเกรด 5 เกรด
 
ตัวอย่างการรันโปรแกรม กรณีป้อนคะแนน 71
 
เมื่อรันโปรแกรม จะหยุดรอรับให้ป้อนคะแนน ทางแป้นพิมพ์ ดังภาพด้านล่าง

พิมพ์คะแนน 71 แล้วกดแป้น Enter ดังภาพด้านล่าง

หน้าจอแสดงผล เกรดออกมา ดังภาพด้านล่าง

รหัสคำสั่ง (Source Code)

#include <stdio.h>  
int main() {  
............... score; //ประกาศตัวแปร
............... grade; //ประกาศตัวแปร
printf("+++ Grade +++\n"); //ข้อความชื่อโปรแกรม
printf("Input Score : "); //ข้อความแจ้งผู้ใช้ป้อนข้อมูล
scanf("%....." , &.....); //รับคะแนน
if(......) // if - else if - else ทั้ง 8 เกรด
.
.
printf("Score : %.... -> Grade : %...." , ...... , .....); //แสดงผลเกรดทางจอภาพ
return 0;  
}