หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย
2.1 แนะนำโปรแกรม Dev-C++
2.2 การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
2.3 การทำงานพื้นฐานของ Dev-C++
2.4 โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี
2.5 โปรแกรมภาษาซีอย่างง่าย
แบบฝึกหัดที่ 2.1
แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

 
 
คำชี้แจง
ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องการโปรแกรมเบื้องต้น หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ให้ได้ใจความสำคัญ
ถูกต้องครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 
1. IDE (Integrated Development Environment) คือ
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  Dev-C++ เวอร์ชัน 5.9.2 มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Dev-C++ 5.9.2 ติดตั้งลงเครื่อง และกำหนดค่าเริ่มต้น พร้อมอธิบายขั้นตอนการทำ เป็นข้อ ๆ พอสังเขป
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
3. บอกชื่อส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Dev-C++ เป็นข้อ ๆ ตามภาพ พร้อมอธิบาย
   
 
   
  1).........................................................................................................................................
  2).........................................................................................................................................
  3).........................................................................................................................................
  4).........................................................................................................................................
  5).........................................................................................................................................
  6).........................................................................................................................................
  7).........................................................................................................................................
 
4. บอกขั้นตอนการพิมพ์โปรแกรมเข้าเครื่อง (การสร้าง Source File) เป็นข้อ ๆ พอสังเขป
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
5. บอกขั้นตอนการคอมไพล์ เป็นข้อ ๆ พอสังเขป
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
6. บอกขั้นตอนการรันโปรแกรม เป็นข้อ ๆ พอสังเขป
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
7. บอกขั้นตอนการคอมไพล์และรันโปรแกรม เป็นข้อ ๆ พอสังเขป
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
8. บอกโครงสร้างพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี มีกี่ส่วน อะไรบ้าง อธิบายแต่ส่วนพอสังเขป
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
9. เขียนโปรแกรมภาษาซีแสดงข้อความ "Hello World"
   
  int main() {
  ...............................................;
  return 0;
  }
 
10. จงบอกประโยชน์การเขียนหมายเหตุอธิบายในโปรแกรมภาษาซี
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  มีวิธีการเขียนหมายเหตุกี่วิธี
  .................................................................................................................................................
  อะไรบ้าง
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................