หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย
2.1 แนะนำโปรแกรม Dev-C++
2.2 การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
2.3 การทำงานพื้นฐานของ Dev-C++
2.4 โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี
2.5 โปรแกรมภาษาซีอย่างง่าย
แบบฝึกหัดที่ 2.1
แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

 
 
2.1 แนะนำโปรแกรม Dev-C++
2.2 การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
2.3 การทำงานพื้นฐานของ Dev-C++
2.4 โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี
2.5 โปรแกรมภาษาซีอย่างง่าย
 
2.3 การทำงานพื้นฐานของ Dev-C++
| 2.3.1 การเปิดโปรแกรม | 2.3.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม |
| 2.3.3 การใช้งานเมนูต่าง ๆ | 2.3.4 การพิมพ์โปรแกรมเข้าเครื่อง (การสร้าง Source File) |
| 2.3.5 การคอมไพล์ (Compile) โปรแกรม
| 2.3.6 การเรียกโปรแกรมทำงาน (Run) |
| 2.3.7 การคอมไพล์และเรียกโปรแกรมทำงาน (Compile & Run) |
 
 
2.3.1 การเปิดโปรแกรม Dev-C++
 
การเปิดโปรแกรม Dev-C++ มีขั้นตอน ดังนี้
ดับเบิ้ลคลิกไอคอน ที่ Desktop
หากไม่มี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) คลิกเมนู Start
2) คลิก All Programs
3) เลื่อนหาเมนู และ Bloodshed Dev-C++ จะแสดงเมนูย่อยขึ้นมา
4) คลิกเมนู Dev-C++ ตามลำดับ ดังภาพด้านล่าง
 
 
 
2.3.2 ส่วนประกอบของโปรแกรม Dev-C++
 
โปรแกรม Dev-C++ ประกอบด้วย  7  ส่วนหลัก ๆ คือ

1) ส่วนของแถบไทเทิล (Title Bar)
เป็นแถบที่อยู่บนสุดของโปรแกรม จะมีชื่อโปรแกรมภาษาซี แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า กำลังทำกับแฟ้มใด เช่น Untitled1 - Dev-C++ 5.9.2

2) ส่วนของแถบเมนู (Menu Bar)
ส่วนนี้เป็นส่วนของเมนูคำสั่งต่าง ๆ 10 รายการ คือ
FileEditSearchViewProjectExecuteToolsAStyleWindowHelp

3) ส่วนแถบเครื่องมือ (Tool Bars) เป็นส่วนของเครื่องมือ ที่รวมเอาเมนูคำสั่งที่ใช้บ่อย ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกใช้แทนเมนูที่มีขั้นตอนเข้าใช้หลายขั้นตอน

4) ส่วนปุ่มรายการเลือก TDM-GCC ของโปรแกรม Dev-C++ ให้รองรับ 32-bit หรือ
64-bit

5) ส่วนของการแสดง Project/Classes/Debug เป็นส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายของโปรแกรม ใช้เพื่อแสดง Project หรือ Class ต่าง ๆ ของโปรแกรม

6) ส่วนของพื้นที่การเขียนโปรแกรม (Editor) เป็นส่วนของพื้นที่ทำงานในการเขียนรหัสโปรแกรมภาษาซี

7) ส่วนแสดงสถานะของโปรแกรม (Status) อยู่ด้านล่างสุด ใช้เพื่อบอกสถานะต่าง ๆ
ในขณะที่กำลังเขียนโปรแกรม เช่น จำนวนบรรทัดทั้งหมด หรือสถานะการพิมพ์แทรก/พิมพ์ทับ
 
ภาพแสดงส่วนประกอบของโปรแกรม Dev-C++ 5.9.2
 
 
2.3.3 การใช้งานเมนูต่าง ๆ ของโปรแกรม Dev-C++
 

1) เมนู  File   ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 
New
Open
Save
Save As
Save All
Close
Close All
Exit

-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
เพื่อสร้างไฟล์ใหม่
เพื่อเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้
เพื่อบันทึกไฟล์ทับไฟล์เดิม
เพื่อบันทึกไฟล์เป็นชื่อใหม่ หรือเลือกบันทึกลงในโฟลเดอร์อื่น
เพื่อบันทึกไฟล์หรือโปรเจ็กซ์ทั้งหมด ที่เปิดทำงานอยู่
เพื่อปิดไฟล์ที่กำลังใช้อยู่
เพื่อปิดไฟล์หรือโปรเจ็กซ์ทั้งหมดที่เปิดอยู่
เพื่อปิดโปรแกรม Bloodshed Dev-C++
 

2) เมนู  Edit   ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 
Undo
Redu
Cut
Copy
Paste
Select All
Insert Snippet


-->
-->
-->
-->
-->
-->
-->
ยกเลิกคำสั่ง 1 ครั้ง
ให้ทำซ้ำคำสั่ง 1 ครั้ง
ตัดข้อความที่เลือก ไปไว้ในคลิปบอร์ด
คัดลอกข้อความที่เลือก ไปไว้ในคลิปบอร์ด
วางข้อความจากคลิปบอร์ด ลงในตำแหน่งเคอร์เซอร์
เลือกโค้ด หรือข้อความทั้งหมด ที่อยู่ใน Editor
เป็นเครื่องมือช่วยจำรูปแบบคำสั่ง โดยสามารถเลือกแทรกรูปแบบคำสั่งต่าง ๆ ได้
 

3) เมนู  Search   ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 
Find
Replace
Search Again


-->
-->
-->
ค้นหาคำ หรือข้อความใน Editor
ให้แทนที่คำที่ค้นหา ด้วยคำใหม่
ให้ค้นซ้ำ หรือค้นหาต่อไป
 

4) เมนู  View   ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 
Project/Class Browser
Statusbar
Toolbars


-->
-->
-->
เพื่อแสดงหรือไม่แสดง Project/Class Browser
เพื่อแสดงหรือไม่แสดง Statusbar
เพื่อแสดงหรือไม่แสดง Toolbars ต่าง ๆ
 

5) เมนู  Project   ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 
New file
Add to Project
Remove from Project


-->
-->
-->
เพื่อสร้างไฟล์ใหม่ในโปรเจค
เพื่อเพิ่มไฟล์เข้าโปรเจค
เพื่อย้ายไฟล์ออกจากโปรเจค
 

6) เมนู  Execute   ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 
Compile (F9)
Run (F10)
Compile & Run (F11)
Rebuild All (F12)


-->
-->
-->
-->
สั่งให้ Compile ซอร์สโค้ด ถ้าผ่านจะได้ไฟล์ .exe
สั่งให้โปรแกรม .exe ทำงาน
สั่งให้ Compile ถ้าผ่านให้ Run ไฟล์ .exe ต่อเลย
สั่งให้สร้างไฟล์ .exe ใหม่ แทนที่ไฟล์เดิม
 

7) เมนู  tools   ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 
Editor Options

--> เป็นการตั้งค่าสภาพแวดล้อมให้กับ Editor เช่น กำหนดขนาด Tabs สี แบบอักษร เป็นต้น
 

8) เมนู  AStyle   ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 

9) เมนู  Window   ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 
Close All
Full Screen Mode

Next
Previous


-->
-->

-->
-->
ปิดหน้าต่างของ Editor ทั้งหมด
ให้แสดงแบบเต็มจอ ถ้าต้องการยกเลิกแบบ Full Screen ให้ click ที่ X เพื่อปิดหน้าต่าง
ให้แสดงหน้าต่างของ Editor ถัดไป
ให้แสดงหน้าต่างของ Editor ก่อนหน้า
 

10) เมนู  Help เป็นเมนูเกี่ยวกับการ ขอความช่วยเหลีอ ประกอบด้วยเมนูย่อย ๆ ที่ควรรู้จักดังนี้

 
 
Help on Dev-C++
Tip of the day
About Dev-C++


-->
-->
-->
ขอความช่วยเหลือในโปรแกรม Dev-C++
แนะนำเทคนิคการใช้งานโปรแกรม
รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม Dev-C++
 
 
2.3.4 การพิมพ์โปรแกรมเข้าเครื่อง (การสร้าง Source File)
 
1) การสร้างโปรแกรมใหม่ (New Source File)
 
ให้สร้าง Source File ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บโค้ดโปรแกรมไว้ Compile ต่อไป
วิธีสร้างให้คลิกที่เมนู File --> New --> Source File หรือ ใช้คีย์ลัดกดแป้น Ctrl+N ดังภาพ
 
 
เมื่อสร้างหน้าต่างสำหรับ New Source File แล้ว เริ่มทำการพิมพ์รหัสโปรแกรมลงบนพื้นที่เขียนโปรแกรม (Editor) ดังภาพด้านล่าง
 
 
2) การบันทึกโปรแกรมใหม่ (Save As...)
 
ทำการบันทึกไฟล์ใหม่ โดยไปคลิกที่เมนู File --> Save As... ดังภาพด้านล่าง
 
 
Save in : คลิกเลือกที่เก็บไฟล์ (Folder)
File name : ป้อนชื่อไฟล์ เช่น p1
Save as type : ให้คลิกเลือก C source file (*.c)
เมื่อป้อนครบ ให้คลิกปุ่ม Saveดังภาพด้านล่าง
 
 
 
3) การเปิดโปรแกรมเดิมมาแก้ไข (Open)
 
กรณีนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้สร้างและบันทึกไฟล์โปรแกรมไว้แล้ว
สามารถทำได้โดยคลิกเมนู File -> Open หรือกดแป้นคีย์ลัด Ctrl+O ดังภาพด้านล่าง
 
 
Look in : คลิกเลือกที่เก็บไฟล์ (Folder)
Files of type : ให้คลิกเลือก C source file (*.c) หรือเลือกแสดงไฟล์ทั้งหมด All files (*.*)
File name :
คลิกเลือกไฟล์ หรือป้อนชื่อไฟล์ เช่น p1
เมื่อป้อนครบ ให้คลิกปุ่ม Openดังภาพด้านล่าง
 
 
จะเปิดไฟล์ที่เลือกมาแสดง สามารถดำเนินการแก้ไข คอมไพล์ และรันได้ ดังภาพด้านล่าง
 
 
4) การบันทึกโปรแกรมเดิมที่แก้ไข (Save)
 
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถบันทึกไฟล์โปรแกรมได้ โดยคลิกที่เมนู File -> Save
หรือกดแป้นคีย์ลัด Ctrl+S (ไฟล์จะถูกบันทึกทับที่เดิม หากไม่ต้องการบันทึกทับไฟล์เดิม
ให้เลือกบันทึกแบบ Save As...แทน)ดังภาพด้านล่าง
 
 
 
2.3.5 การคอมไพล์ (Compile) โปรแกรม
 
การคอมไพล์ คือการตรวจสอบรหัสโปรแกรม (Source Code) ที่เขียนว่าถูกต้องตามโครงสร้างของภาษาหรือไม่ โดยวิธีคอมไพล์ทำได้โดย คลิกเมนู Execute --> Compile
หรือกดแป้นคีย์ลัด F9ดังภาพด้านล่าง
 
 
หากผลการคอมไพล์ ไม่มีข้อผิดพลาด จะได้ไฟล์ .exe ที่มีชื่อเหมือนกับไฟล์รหัสโปรแกรม
รายละเอียดดังภาพด้านล่าง
 
 
ตัวอย่าง ไฟล์รหัสโปรแกรม กับไฟล์ .exe หลังจากคอมไพล์ผ่าน จะได้ชื่อเหมือนกัน
ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนชื่อภายหลังได้ดังภาพด้านล่าง
 
 
หากการคอมไพล์ไม่ผ่าน มีคำสั่งบางคำสั่งไม่ถูกต้องตามหลักโครงสร้างทางภาษา จะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบว่าผิดพลาดลักษณะใด เคอร์เซอร์จะหยุดบริเวณบรรทัดที่ผิดพลาด ให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย แล้วจึงคอมไพล์ใหม่อีกครั้งดังภาพด้านล่าง
 
 
 
ุ2.3.6 การเรียกโปรแกรมทำงาน (Run)
 
เมื่อคอมไพล์ผ่าน ถือว่าการตรวจสอบการเขียนโปรแกรมตามโครงสร้างภาษาถูกต้อต้องเรียกโปรแกรมทดสอบผลการทำงานเพื่อดูว่า โปรแกรมทำงานตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ โดยใช้ข้อมูลทดสอบมาทดสอบโปรแกรม สามารถทำได้โดย คลิกเมนู Execute -> Run หรือกดแป้นคีย์ลัด F10 หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขให้เรียบร้อยและต้องคอมไพล์ใหม่ ก่อนที่จะ Run โปรแกรมอีกครั้ง (มิเช่นนั้นจะเป็นไฟล์ .exe เดิม ทีถูก Run ขึ้นมา ไม่ใช่ไฟล์ที่แก้ไขใหม่ ให้ระวังตรงนี้ให้ดี)ดังภาพด้านล่าง
 
 
ตัวอย่างผลการรันโปรแกรม ดังภาพด้านล่าง
 
 
 
2.3.7 การคอมไพล์และเรียกโปรแกรมทำงาน (Compile & Run)
 
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกรณีลืมคอมไพล์ไฟล์โปรแกรมที่แก้ไขแล้ว ทำให้ Run .exe เดิม สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้โดย ให้คลิกเมนู Execute -> Compile & Run หรือกดแป้นคีย์ลัด F11 หมายความว่า เมื่อคอมไพล์โปรแกรมผ่านแล้ว ให้รันโปรแกรมต่อเลย (ข้อเสีย คือ หากเคยคอมไพล์โปรแกรมผ่านแล้ว แล้วคอมไพล์อีก อาจทำให้ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้น) ดังภาพด้านล่าง
 
 
ตัวอย่าง การ Compile & Run เมื่อคอมไพล์ผ่าน จะเรียกโปรแกรม .exe มาทำงานต่อ
ดังภาพด้านล่าง