หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย
1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 ภาษาคอมพิวเตอร์
1.3 ยุคของภาษาโปรแกรม
1.4 ตัวแปลภาษา
1.5 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
แบบฝึกหัดที่ 1.1
แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

 
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้ครบถ้วน
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ มี 4 ตัวเลือก ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ
3. ให้คลิกเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
4. เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้คลิกตรวจข้อสอบที่ปุ่ม "ส่ง" และคลิกดูคะแนนได้ที่ปุ่ม "ดูคะแนนของคุณ"
หากข้อสอบไม่แสดงให้คลิกที่นี่