หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย
1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 ภาษาคอมพิวเตอร์
1.3 ยุคของภาษาโปรแกรม
1.4 ตัวแปลภาษา
1.5 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
แบบฝึกหัดที่ 1.1
แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

 
 
คำชี้แจง
ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องการโปรแกรมเบื้องต้น หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
ให้ได้ใจความสำคัญ ถูกต้องครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 
1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  แบ่งเป็นกี่ประเภท
  .................................................................................................................................................
  อะไรบ้าง
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
2. ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  แบ่งเป็นกี่ระดับ
  .................................................................................................................................................
  อะไรบ้าง
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
3. ยุคของภาษาคอมพิวเตอร์ จำแนกได้กี่ยุค
  .................................................................................................................................................
  แต่ละยุคมีลักษณะเด่นๆ อย่างไร
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
4. ตัวแปลภาษา มีความสำคัญอย่างไร
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  แบ่งได้กี่ประเภท
  .................................................................................................................................................
  อะไรบ้าง
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
5. การพัฒนาโปรแกรม มีกี่ขั้นตอน
  .................................................................................................................................................
  อะไรบ้าง
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
6. การกำหนดรายละเอียดของโปรแกรม ต้องกำหนดอะไรบ้าง
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
7. การออกแบบโปรแกรม คือ
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมมา 2 เครื่องมือ
พร้อมอธิบายลักษณะของเครื่องมือนั้น
  1)..............................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  2)..............................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
8. จงเขียนความหมายสัญลักษณ์ผังงาน ต่อไปนี้
 
   
1) ............................................................................................
   
2) ............................................................................................
   
3) ............................................................................................
   
4) ............................................................................................
   
5) ............................................................................................
   
6) ............................................................................................
   
 
9. การเขียนโปรแกรม คือ
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
10. ข้อผิดพลาด Syntax Error กับ Run-time Error ต่างกันอย่างไร
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................