หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย
4.1 คำสั่งคำนวณ
4.2 คำสั่งรับและแสดงผลข้อมูล
แบบฝึกหัดที่ 4.1
แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

 
 
คำชี้แจง
ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องการโปรแกรมเบื้องต้น หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
ให้ได้ใจความสำคัญ ถูกต้องครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 
1. จงเขียนคำสั่งอื่น ที่ใช้แทนคำสั่งที่กำหนดให้ โดยการประมวลผลยังคงเหมือนเดิม
 
  int main() {  
  int i = 5 , j = 3 , k = 20 ;  
  i++; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง i = i + 1;
  i = i + 2; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง i += 2;
  i = i * 2; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง i *= 2;
1) j++; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง.............................................
2) j = j + 3; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง.............................................
3) j = j * 4; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง.............................................
4) k--; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง.............................................
5) k = k - 3; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง.............................................
6) k = k / 2; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง.............................................
7) k = k%2; ให้ผลเหมือนกับคำสั่ง.............................................
  return 0;  
  }  
 
2. จงประมวลผลโปรแกรมที่กำหนดให้ในกระดาษ แล้วให้บอกค่าที่เก็บในตัวแปรแต่ละบรรทัด
 
  int main() {  
  int i = 5 , j = 3 , k = 20 ;  
  i++; i เก็บค่า 6
  i = i + 2; i เก็บค่า 8
  i = i * 2; i เก็บคา 16
1) j++; j เก็บค่า..........................
2) j = j + 3; j เก็บค่า..........................
3) j = j * 4; j เก็บค่า..........................
4) k--; k เก็บค่า..........................
5) k = k - 3; k เก็บค่า..........................
6) k = k / 2; k เก็บค่า..........................
7) k = k%2; k เก็บค่า..........................
  return 0;  
  }  
 
3. จับคู่ รหัสรูปแบบข้อมูลและรหัสควบคุมการแสดงผล กับความหมายทางด้านขวามือ
โดยนำตัวอักษรที่อยู่หน้าความหมายทางด้านขวามือ มาเติมในช่องว่างหน้าข้อทางด้านซ้าย
ให้สอดคล้องกัน
 
คำตอบ ข้อ รหัสในภาษาซี ความหมาย
............. 1) \n ก. char และ unsigned char
............. 2) \\ ข. float และ double
............. 3) %f ค. int และ unsigned int
............. 4) \" ง. char[] หรือ สายอักขระ
............. 5) \t จ. ขึ้นบรรทัดใหม่ 1 บรรทัด
............. 6) %d ฉ. tab เว้นวรรค 1 tab (8 อักขระ)
............. 7) \a ช. ส่งเสียงปี๊บเตือน 1 ครั้ง
............. 8) %c ซ. แสดงอักขระ ' 1 ตัว
............. 9) \' ฌ. แสดงอักขระ " 1 ตัว
............. 10) %s ญ. แสดงอักขระ \ 1 ตัว
 
4. จงเติมรหัสรูปแบบข้อมูลในคำสั่ง printf ให้สอดคล้องกับชนิดตัวแปรที่กำหนดให้
 
  int main() {
  int i = 5 , j = 3 ;
  float x = 50.50 , y = 100.99;
  char a = 'A' , b = 'B';
1) printf("i = %........\n" , i );
2) printf("j = %........ x = %........\n" , j , x );
3) printf("a = %........ b = %........\n" , a , b );
4) printf("i - 3 = %........ x * 2 = %........ b = %........ \n" , i - 3 , x*2 , b );
  return 0;
  }
 
5. จงเติมรหัสรูปแบบข้อมูลในคำสั่ง scanf ให้สอดคล้องกับชนิดตัวแปรที่กำหนดให้
 
  int main() {
  int i , j ;
  float x , y ;
  char a , b ;
1) scanf("%........" , &i );
2) scanf("%........ %........" , &x , &a);
3) scanf("%........ %........" , &a , &b);
4) scanf("%........ %........ %........" , &i , &y , &j );
  return 0;
  }
 
6. จงเขียนโปรแกรม คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยกำหนดตัวแปร side1 และ side2 เป็นชนิดจำนวนเต็ม แทนด้านของสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างและยาว ตามลำดับ และตัวแปร area เป็นชนิดจำนวนเต็ม แทนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า คือ กว้าง คูณ ยาว (area = side1 * side2) โดยกำหนดให้รับค่า กว้าง (side1) และ ยาว (side2) ทางแป้นพิมพ์ แสดงผลพื้นที่ (area) ทางจอภาพ (ดังภาพตัวอย่างการประมวลผลด้านล่างนี้)
 

ตัวอย่างแสดงผลลัพธ์ เมื่อป้อนความกว้าง เป็น 4 และความยาว เป็น 5 จะแสดงผลพื้นที่ เป็น 20

รหัสคำสั่ง (Source Code)

#include <stdio.h>  
int main() {  
............... side1 , side2 , area; //ประกาศตัวแปร
printf("Input Side1 : "); //แสดงข้อความแจ้งผู้ใช้ให้ป้อนข้อมูล
......................................; //รับข้อมูล side1
printf("Input Side2 : "); //แสดงข้อความแจ้งผู้ใช้ให้ป้อนข้อมูล
......................................; //รับข้อมูล side2
......................................; //คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า (จากสูตร)
......................................; //แสดงผลพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
return 0;  
}