หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
แบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย
3.1 ชนิดของข้อมูล
3.2 ตัวแปร
3.3 ชนิดของตัวแปร
3.4 ค่าคงตัวและค่าคงที่
3.5 ตัวดำเนินการ
3.6 นิพจน์
แบบฝึกหัดที่ 3.1
แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

 
 
คำชี้แจง
ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่องการโปรแกรมเบื้องต้น หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ หรือสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
ให้ได้ใจความสำคัญ ถูกต้องครบถ้วน ตามหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้
 
1. ชนิดของข้อมูลพื้นฐานในภาษาซี มีกี่แบบ
  .................................................................................................................................................
  อะไรบ้าง
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
 
2. พิจารณาชื่อตัวแปรว่าถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อของภาษาซีหรือไม่ ถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูก ( / )
ถ้าผิดใส่เครื่องหมายผิด ( X ) พร้อมบอกเหตุผลด้วยว่าผิดเพราะอะไร
 
ตัวแปร ถูก/ผิด เหตุผล
1) xyz ............. .........................................................................
2) i love you ............. .........................................................................
3) else ............. .........................................................................
4) lotus ............. .........................................................................
5) bath% ............. .........................................................................
6) name_sur ............. .........................................................................
7) 9nine ............. .........................................................................
8) _5y ............. .........................................................................
 
3. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ แล้วกำหนดชนิดตัวแปร int float char long ให้ถูกต้อง
 
ข้อมูล ชนิดตัวแปร
1) 'A' .........................................................................
2) 67 .........................................................................
3) 2,813,659 .........................................................................
4) -89 .........................................................................
5) 107.55 .........................................................................
 
4. จงเขียนคำสั่งประกาศตัวแปร ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1) ทำให้ตัวแปร x เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็ม
  .................................................................................................................................................
  2) ทำให้ตัวแปร ch เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลอักขระ
  .................................................................................................................................................
  3) ทำให้ตัวแปร y เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลเลขจำนวนจริง
  .................................................................................................................................................
  4) ทำให้ตัวแปร z เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็ม พร้อมกำหนดค่าเริ่มต้นให้ตัวแปร z เป็น 0
  .................................................................................................................................................
  5) ทำให้ตัวแปร i , j , k เป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลเลขจำนวนจริง
  .................................................................................................................................................
 
5. จงเขียนคำสั่งประกาศค่าคงที่ ด้วยคำสั่งประมวลผลก่อนซี ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1) ทำให้ตัวแปร PI เป็นตัวแปรค่าคงที่ เก็บข้อมูล 3. 142857
  .................................................................................................................................................
  2) ทำให้ตัวแปร CH เป็นตัวแปรค่าคงที่ เก็บข้อมูล 'Y'
  .................................................................................................................................................
 
6. จงบอกความหมายของตัวดำเนินการ ต่อไปนี้
 
ตัวดำเนินการ ความหมาย
1) + .........................................................................
2) - .........................................................................
3) * .........................................................................
4) / .........................................................................
5) % .........................................................................
6) -- .........................................................................
7) ++ .........................................................................
8) > .........................................................................
9) >= .........................................................................
10) < .........................................................................
11) <= .........................................................................
12) == .........................................................................
13) != .........................................................................
14) && .........................................................................
15) || .........................................................................
16) ! .........................................................................
 
7. จงแปลงนิพจน์คณิตศาสตร์ต่อไปนี้ ให้เป็นนิพจน์ที่ใช้ในภาษาซี
 
นิพจน์คณิตศาสตร์ นิพจน์ที่ใช้ในภาษาซี
1) .........................................................................
     
2) .........................................................................
     
3) .........................................................................
 
8. จงแสดงลำดับการคำนวณ ตามความสำคัญของตัวดำเนินการ จากนิพจน์ต่อไปนี้
  1) a + e / f * c
   
   
   
   
   
  2) a * d / ( c + f ) - b
   
   
   
   
   
 
9. จงแสดงวิธีทำเพื่อหาผลลัพธ์ของนิพจน์ ต่อไปนี้ เมื่อกำหนดให้ x = 8, y = 10 , z = 1
  1) 3 + 4 * 5 - 8
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  2) x * y / ( z + 4 ) - 9
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................