หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ ให้ครบถ้วน
2. ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ มี 4 ตัวเลือก เวลาสอบ 40 นาที ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ
3. ให้คลิกเลือกตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
4. เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้คลิกตรวจข้อสอบที่ปุ่ม "ส่ง" และคลิกดูคะแนนได้ที่ปุ่ม "ดูคะแนนของคุณ"
หากข้อสอบไม่แสดงให้คลิกที่นี่