ผู้พัฒนา

ชื่อ-นามสกุล นายณัฏฐชัย ฉลาด
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 31
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
โรงเรียนบ้านดอนพระงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2535 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2538 มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. 2544 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2547 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. 2549 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร