หน้าแรก
คำชี้แจงก่อนเรียน
รายละเอียดรายวิชา

 แบบทดสอบก่อนเรียน
 หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 หน่วยที่ 2 เริ่มต้นกับภาษาซี
 หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ
 หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี
 หน่วยที่ 5 คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก
 หน่วยที่ 6 คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ
 แบบทดสอบหลังเรียน
 บรรณานุกรม

แจ้งข่าว
 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
 ติดต่อครูผู้สอน
 ผู้พัฒนาบทเรียน
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การโปรแกรมเบื้องต้น มีทั้งหมด 6 หน่วย
จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

บทเรียนนี้พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนจำเป็นต้องปฏิบัติตาม
อย่างเป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาคำชี้แจงก่อนเรียนให้เข้าใจ

2. ศึกษารายละเอียดรายวิชา ให้ทราบขอบข่ายเรื่องที่จะเรียน

3. เข้าสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการโปรแกรมเบื้องต้น
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม ที่กำหนดไว้
ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

3.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ เพื่อทดสอบพื้นความรู้ของผู้เรียน หากไม่ทราบเรื่องใด ผู้เรียนจะได้ตั้งใจศึกษาเรื่องนั้นเป็นพิเศษ และใช้เปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียน เพื่อดูความก้าวหน้าของการเรียน

3.2 ทำการศึกษาเนื้อหาบทเรียนแต่ละหน่วย ตามลำดับที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย

3.2.1 ทำแบบทดสอบก่อนเรียนประจำหน่วย แบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ

3.2.2 ศึกษาเนื้อหาประจำหน่วย ได้บ่อยครั้ง จำนวนกี่รอบก็ได้

3.2.3 ปฏิบัติกิจกรรมที่กำหนดแต่ละหน่วย ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้เรียนยังสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ได้

3.2.4 ทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย แบบปรนัย จำนวน 10 ข้อ เพื่อประเมินความรู้หลังเรียน หากผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ถึงร้อยละ 70 (7 ข้อ) ผู้เรียนควรกลับไปศึกษาเนื้อหาประจำหน่วยอีกครั้ง

3.3 ทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ โดยจะต้องศึกษาเนื้อหาถึงหน่วยสุดท้ายก่อนจึงทำแบบทดสอบหลังเรียนได้

4. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในบทเรียน สามารถติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอน ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ ในหน้าเว็บติดต่อครูผู้สอน